กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจรูญศรี ลีลาศสง่างาม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุมาวี ทวีศรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ผู้ช่วยประสานงานครู MEP

ซิสเตอร์สุพัตรา ทองขาว

ซิสเตอร์วัชราภรณ์ นักพรรษา

นางสาวพัทธมน จันทนะชาติ

นางสาวจินตนา พรมสุข

นางสาวสิริวิมล นิ่มนวล

นายสวิส พยุงเวทย์ชกุล

นางสาวอมรรัตน์ สมคะเน
ประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ

นางสาววัฒนา สงใส

Mr.Robert Charles Hooke

Miss Roshni Chhetri

นางสาวสมัย พิชิตไชย
หัวหน้างานกลุ่มภาษาจีน