กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสงกรานต์ คงสี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนันทวุฒิ ลีลาศสง่างาม

นายยันต์ พาละพล

นายชาติชาย ลีมา

นางสาวลลิตา นัยนิตย์

นายจักรินทร์ คล่องดี

นายองอาจ อินธิจักร