กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจิรภรณ์ อุปวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนันทวุฒิ ลีลาศสง่างาม

นายยันต์ พาละพล

นายชาติชาย ลีมา

นายสงกรานต์ คงสี

นางสาวลลิตา นัยนิตย์

นายจักรินทร์ คล่องดี

นายองอาจ อินธิจักร