กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพงษ์ วงษ์วาน
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุวิทย์ วงเวียน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางประไพ วงศ์วาน
เลขานุการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา