กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธรรมนูญ สารพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนารีรัตน์ พันธุ์สุข
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางณัฐิยา ชนะกุล
ครูผู้สอน

นางสาววรรณวรางค์ สุขเกษม
ครูผู้สอน

นายวรเทพ บัวแก้ว
ครูผู้สอน

นางสาวกัญญาวีร์ อุดมศรี
เลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม