กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอำนวย บุญไพโรจน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจินตนา มาคะวงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายอัครเดช คำศรี
ครูผู้สอน

นายธีรเดช ชัยพิพัฒนากาลกุ
ครูผู้สอน

นางสาวนิภารัตน์์ รินทร
ครูผู้สอน

นางทัศนวรรณ สุขวุฒิยา
ครูผู้สอน

นางอนันตญา ชาญสมร
ครูผู้สอน

นางสาวศศิวิมล ทวี
เลขานุการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์