กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอำนวย บุญไพโรจน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจินตนา มาคะวงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายอัครเดช คำศรี
ครูผู้สอน

นายธีรเดช ชัยพิพัฒนากาลกุ
ครูผู้สอน

นางสาวนิภารัตน์์ รินทร
ครูผู้สอน

นางทัศนวรรณ สุขวุฒิยา
ครูผู้สอน

นางอนันตญา ชาญสมร
ครูผู้สอน

นางสาวศศิวิมล ทวี
เลขานุการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยนุช รักพงศ์
ครูผู้สอน

นางสาวสลีลา ผกาสิทธิ์
ครูผู้สอน

นายอิทธิพล บุญหล้า
ครูผู้สอน

นายสถิตย์ บุญสอน
ครูผู้สอน

นายสุวิทย์ วิลัยแก้ว
ครูผู้สอน