ฝ่ายสนับสนุน

นางสาวสุกัญญา ปานวุฒิ
เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

นางสาวนวพรรษ พันธ์สุข
เจัาหน้าที่ธุรการการเงิน

นางสาวทิพยาภรณ์ สินชุม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางนิภาพร วิลัยแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุชาติ บุญไพโรจน์์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวกฤตยา กรอบทอง
เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน

นางชุติอร ประทีปทอง
งานแนะแนว