กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวประนอม ผาจบ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุทธิดา แก่นการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางปราณี กตะศิลา
ครูผู้สอน

นายกิตติศักดิ์ แพงบุญ
ครูผู้สอน

นางสาวจิภารัตน์ ทาเสมอ
ครูผู้สอน

นางปิยนุช บุญประสิทธิ์
ครูผู้สอน

นางสุภาพร ใจสำเร็จ
ครูผู้สอน

นางนฤมล สุพล
ครูผู้สอน

นางสาวนรารัตน์ ไชยสัจ
ครูผู้สอน

นางศิริพร เจริญเชาว์
เลขานุการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์