กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุชิรา ชุมนุม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอำไพ จันทกาญจน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายมนตรี ชุมนุม
ครูผู้สอน

นางสาวพิสมัย ลูกรัตน์
ครูผู้สอน

นางชนิดา ป้องศรี
ครูผู้สอน

นางอรอนงค์ รัชโพธิ์
ครูผู้สอน

นางสาววันทนีย์ พิมสาร
ครูผู้สอน

นางสาวนฤมล จันทนะชาตื
เลขานุการกลุ่มสาระภาษาไทย