ปฐมวัย

ซิสเตอร์สุพัตรา ทองขาว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าปฐมวัย

นางจุฬารัตน์ สุธรรมวงศ์
ครูประจำชั้น บริบาล 1

นางอาทิตยา อรศรี
ครูคู่ชั้น บริบาล 1

นางทิพย์พรัตน์ มาลานิตย์
ครูประจำชั้น บริบาล 2

นางสาวยุพา สุขทวี
ครูคู่ชั้น บริบาล 2

นางสาวพจนารถ มะตูม
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสุปราณี นาสารีย์
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวนิภาพร บุญโสภา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวชัญญณัท ศรีบวรรุจ
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสไบพร บุญจริง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวพัฒน์นรี คำแผ่น
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวภาวินี อาจคะนอง
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวปณิศา ยอดสิงห์
ครูคู่ชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจิตราวดี พูลสว่าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวลลิตา แสงงาม
ครูคู่ชั้น อนุบาล 2/2

นางประภัสสร ทองทั่ว
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวทิพวัลย์ ใจดี
ครูคู่ชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวสุรางคนา เกษาพันธ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจิญาพัชญ์ ศรีพระจันทร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

Miss Roshni Chhetri
ครูพิเศษ English teacher

นางสาวพรพิมล พงศ์มัตสยะ
ครูพิเศษ ภาษาจีน

นางสาวภัตภร ทองเหลือง
ครูประจำชั้น บริบาล3

นางสาวกิตติยาภรณ์ เครือดี
ครูประจำชั้น บริบาล1

นางสาวสุมาลี อินทะมาต
ครูประจำชั้น บริบาล2

นางสาวเกศราพร ขยายวงศ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวนริศรา เดือนเพ็ง
ครูประจำชั้น บริบาล3