คณะผู้บริหาร

ซิสเตอร์ ดร.กัลยา หยาดทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์ ดร.กัลยา หยาดทองคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณ

ซิสเตอร์วัชราภรณ์ นักพรรษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ

นายมนตรี ชุมนุม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสุวิทย์ วงเวีย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป