ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.กัลยา หยาดทองคำ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :