เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน


อาเวมารีอา อาเวมารีอา อาเวมารีอา งามสง่าหนึ่งในปฐพี รั้วกั้นเอาไว้ ภายในนั้นสมศักดิ์ศรี ร่มรื่นชื่นฤดีอาณาจักรนี้ร่มเย็น ขาวฟ้า ฟ้าขาว แพรวพราวดั่งดาวดวงเด่น ทุกดวงใจรักใคร่กันดัง เป็นพี่น้องกัน เราร่วม เรารัก ทุกคนสมัครสมานสัมพันธ์ เปรียบอาเวนั้นดังชีวันขอมอบรักมั่นอาเวมา
­รีอา
อาเวมารีอา อาเวมารีอา อาเวมารีอา สมศักดิ์นักหนาวิชาที่เรียน ทุกคนมั่นใจ ด้านใดเราก็ดีเด่น กีฬาเราก็เป็น การเรียนเราเด่นไม่เคยเป็นรอง ขาวฟ้า ฟ้าขาว แพรวพราวดั่งดาวดวงเด่น ทุกดวงใจรักใคร่กันดัง เป็นพี่น้องกัน เราร่วม เรารัก ทุกคนสมัครสมานสัมพันธ์ เปรียบอาเวนั้นดังชีวันขอมอบรักมั่นอาเวมา­รีอา
อาเวมารีอา อาเวมารีอา อาเวมารีอา เลือดขาวฟ้าบริสุทธิ์ผุดผ่อง แม้ชีพเราสลาย ขอยอมตายด้วยการที่ต้องเป็นผู้ปกป้องเกรีย­ติศักดิ์ของมารีอา ขาวฟ้า ฟ้าขาว แพรวพราวดั่งดาวดวงเด่น ทุกดวงใจรักใคร่กันดัง เป็นพี่น้องกัน เราร่วม เรารัก ทุกคนสมัครสมานสัมพันธ์ เปรียบอาเวนั้นดั่งชีวันขอมอบรักมั่นอาเวม­ารีอา