ปรัชญา คติพจน์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนอาเวมารีอา เป็นโรงเรียนที่บริหารงานโดยคณะนักบวชหญิง คณะรักการเขนแห่งอุบลฯ (The Congregation Of The Lovers Of The Cross Of Ubon L.C.U.) โดยยึดหลักของการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาคาทอลิก   และแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยจุดเด่นของ การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาคาทอลิก คือ การสร้างและการอบรมคนให้เป็นผู้มีคุณธรรมอันสูงส่ง มีความเป็นผู้นำในสังคม เป็นผู้กล้ายืนหยัดต่อสัจธรรมความจริง  เพียบพร้อมไปด้วยภูมิปัญญาด้านความรู้ตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล  ซึ่งโรงเรียนยืดถือเป็นนโยบายหลักในการบริหารงานในแนวความรู้คู่คุณธรรม คือ ทั้งดีและเก่ง โดยโรงเรียนได้กำหนดปรัชญาและแนวนโยบายในการดำเนินงาน   ดังนี้

       การจัดการศึกษาของโรงเรียนอาเวมารีอา  ดำเนินไปภายใต้ปรัชญา ดังนี้

       “การศึกษา   คือ   การสร้างและอบรมคนให้เป็นผู้มีคุณธรรมอันสูงส่ง มีความเป็นผู้นำในสังคมเป็นผู้กล้ายืนหยัดต่อสัจธรรมความจริง และเพียบพร้อม ไปด้วยภูมิปัญญาด้านความรู้ตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล”   โดยถือนโยบายในการบริหารคือ   ความรู้ คู่คุณธรรม 

ปรัชญา               คือ     ความรู้คู่คุณธรรม

คติพจน์               คือ     เสียสละ อดทน เกิดผลอเนกอนันต์

คำขวัญ               คือ     วินัยดี    มีน้ำใจ  ใฝ่วิชา  สามัคคี

เอกลักษณ์          คือ     วินัยดี  มีเมตตา  มารยาทงาม

อัตลักษณ์           คือ     รักและรับใช้