สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน  เป็นรูปมงกุฎล้อมรอบด้วยรวงข้าว เหนือมงกุฎเป็นรูปกางเขน

ความหมายของตราประจำโรงเรียน

                      วงกลมล้อมรอบ  เป็นเครื่องหมายแสดงถึงเอกลักษณ์  และความสามัคคีของมวลสมาชิกทั้งหลายให้อยู่ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติ  ปฏิบัติร่วมกัน

 อาเวมารีอา”  (AVE  MARIA)  มาจากภาษาลาติน  มารีอา  เป็นชื่อของพระมารดาของ    พระเยซูคริสตเจ้า  อาเวมารีอา ตรงกับภาษาไทยว่า “วันทามารีอา”  และภาษาอังกฤษว่า “Hail Mary    

 มงกุฎ  หมายถึง  ชัยชนะจากการแข่งขัน  เป็นมงกุฎเกียรติยศที่เตือนใจให้ทุกคนทำความดี  เพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติและชื่อเสียงของตน  ตลอดจนสถาบันให้มั่นคงยั่งยืน

         ไม้กางเขน  เป็นเครื่องหมายแห่งความรัก  ความเสียสละ  ของพระเยซูเจ้า  ด้วยความรักเพื่อที่จะช่วยไถ่บาปของมวลมนุษย์  ดังที่พระองค์ตรัสว่า ไม่มีความรักอันใดใหญ่ยิ่งไปกว่าที่เราจะยอมพลีชีพเพื่อเพื่อนมนุษย์ของเรา

         รวงข้าว  หมายถึง  ผลผลิตแห่งความดี  ที่เจริญเติบโตขึ้นจากการอบรมสั่งสอน  ให้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามที่สามารถแผ่ขยายออกไปสู่ผู้อื่น